Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,रौतहट

रौतहट, गौर

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,रौतहट

रौतहट, गौर

स्थानिय तह अनुसार कोभिड -१९ खोप संचालनको प्रगति प्रतिवेदन (माघ ०६, २०७८) 2078-10-07

COVID -19 vaccination coverage tracking sheet by Palika (January 20, 2022) (Magh 06 , 2078)                                                                                                
Organisation Total population Target population (≥18 years) Target population (12-17 years) Target population ≥12 years COVISHIELD Vero Cell Janssen (SD) Astrazeneca Pfizer Total Pfizer >= 18 Yrs Pfizer 12-17 Yrs Moderna  Cumulative total (20 January 2022) Cumulative 12-17 Yrs (20 January 2022)  Cumulative total (19 January 2022) Cumulative 12-17 Yrs (19 January 2022)  Progress in last 24 hrs in total pop. Progress in 24 hrs - 12-17 Yrs   Achievement against total population  Achievement against target 12-17 yrs) population  Achievement against target (≥18 yrs) population  Achievement against target ≥12 yrs population  Vaccine dispatched to District  Remarks 
1st dose 2nd Dose Additional dose 1st Dose 2nd Dose Additional dose Single dose Additional dose 1st Dose 2nd Dose Additional dose 1st Dose 2nd Dose 1st Dose 2nd Dose 1st Dose 2nd Dose 1st Dose 2nd Dose 1st dose Full dose Total Additional dose 1st dose Full dose Total Additional dose 1st dose Full dose Total Additional dose 1st dose Full dose Total Additional dose 1st dose Full dose Total Additional dose 1st dose Full dose Total 1st dose (%) Full dose (%) Additional dose (%) 1st dose (%) Full dose (%) 1st dose (%) Full dose (%) Additional dose (%) 1st dose (%) Full dose (%) Additional dose (%)
                                                                                                                       
206 RAUTAHAT          859,648        563,764           96,933        660,697             52,163            49,609                      94         177,044        118,574                      25           48,098                        -           14,719       11,331                       -                     -                -                     -                -                     -                -                 68,432                  -             312,358        227,612           539,970                     119             68,432                      -               68,432             301,931          223,389           525,320                        -               68,432                      -               68,432          10,427            4,223           14,650                 119                    -                      -                          -   36.3% 26.5% 0.0% 70.6% 0.00% 43.3% 40.4% 0.0% 47.3% 34.5% 0.0%    
20601 Chandrapur M            93,376          61,237           10,529           71,766                2,504              4,810                      94            19,633           16,431                      25              4,082                        -              4,502         2,170                       -                     -                -                     -                -                     -                -                    7,292                  -               33,931           27,493             61,424                     119               7,292                      -                 7,292               33,393             27,042             60,435                        -                 7,292                      -                 7,292                538               451                 989                 119                    -                      -                          -   36.3% 29.4% 0.1% 69.3% 0.00% 43.5% 44.9% 0.2% 47.3% 38.3% 0.2%    
20602 Gujara M            58,699          38,495             6,619           45,114                1,407              3,407                       -                8,980             6,238                       -                2,575                        -                 593         2,000                       -                     -                -                     -                -                     -                -                    3,041                  -               14,021           14,220             28,241                         -                 3,041                      -                 3,041               14,021             14,220             28,241                        -                 3,041                      -                 3,041                   -                     -                       -                       -                      -                      -                          -   23.9% 24.2% 0.0% 45.9% 0.00% 28.5% 36.9% 0.0% 31.1% 31.5% 0.0%    
20603 Phatuwa Bijayapur M            45,541          29,866             5,135           35,001                3,392              3,030                       -                9,740             3,700                       -                1,994                        -                 580                -                         -                     -                -                     -                -                     -                -                    3,740                  -               17,452             8,724             26,176                         -                 3,740                      -                 3,740               15,972               8,724             24,696                        -                 3,740                      -                 3,740            1,480                   -                1,480                     -                      -                      -                          -   38.3% 19.2% 0.0% 72.8% 0.00% 45.9% 29.2% 0.0% 49.9% 24.9% 0.0%    
20604 Katahariya M            47,729          31,301             5,382           36,683                1,728                  523                       -                9,967             8,200                       -                2,110                        -                     -           1,794                       -                     -                -                     -                -                     -                -                    2,715                  -               14,410           12,627             27,037                         -                 2,715                      -                 2,715               14,410             12,627             27,037                        -                 2,715                      -                 2,715                   -                     -                       -                       -                      -                      -                          -   30.2% 26.5% 0.0% 50.4% 0.00% 37.4% 40.3% 0.0% 39.3% 34.4% 0.0%    
20605 Brindaban M            53,348          34,986             6,015           41,001                1,139              1,992                       -              10,435             4,919                       -                2,393                        -                     -              601                       -                     -                -                     -                -                     -                -                    2,652                  -               14,226             9,905             24,131                         -                 2,652                      -                 2,652               14,226               9,905             24,131                        -                 2,652                      -                 2,652                   -                     -                       -                       -                      -                      -                          -   26.7% 18.6% 0.0% 44.1% 0.00% 33.1% 28.3% 0.0% 34.7% 24.2% 0.0%    
20606 Gadhimai M            50,644          33,213             5,711           38,924                3,902              3,105                       -                9,167             7,375                       -                2,259                        -                 312                -                         -                     -                -                     -                -                     -                -                    4,474                  -               17,855           12,739             30,594                         -                 4,474                      -                 4,474               17,797             12,711             30,508                        -                 4,474                      -                 4,474                  58                 28                   86                     -                      -                      -                          -   35.3% 25.2% 0.0% 78.3% 0.00% 40.3% 38.4% 0.0% 45.9% 32.7% 0.0%    
20607 Madhav Narayan M            43,830          28,744             4,942           33,686                1,979              1,747                       -              10,689             5,484                       -                1,585                        -                     -              855                       -                     -                -                     -                -                     -                -                    2,833                  -               15,501             9,671             25,172                         -                 2,833                      -                 2,833               15,501               9,671             25,172                        -                 2,833                      -                 2,833                   -                     -                       -                       -                      -                      -                          -   35.4% 22.1% 0.0% 57.3% 0.00% 44.1% 33.6% 0.0% 46.0% 28.7% 0.0%    
20608 Garuda M            62,662          41,094             7,066           48,160                6,182              3,714                       -              13,902             7,924                       -                2,813                        -              2,515                -                         -                     -                -                     -                -                     -                -                    5,881                  -               28,480           14,451             42,931                         -                 5,881                      -                 5,881               20,129             10,707             30,836                        -                 5,881                      -                 5,881            8,351            3,744           12,095                     -                      -                      -                          -   45.5% 23.1% 0.0% 83.2% 0.00% 55.0% 35.2% 0.0% 59.1% 30.0% 0.0%    
20609 Dewahi Gonahi M            39,841          26,128             4,492           30,620                1,923                  797                       -                8,168             6,521                       -                1,780                        -              1,342         1,070                       -                     -                -                     -                -                     -                -                    3,350                  -               14,783           10,168             24,951                         -                 3,350                      -                 3,350               14,783             10,168             24,951                        -                 3,350                      -                 3,350                   -                     -                       -                       -                      -                      -                          -   37.1% 25.5% 0.0% 74.6% 0.00% 43.8% 38.9% 0.0% 48.3% 33.2% 0.0%    
20610 Maulapur M            32,785          21,501             3,697           25,198                1,171              2,183                       -                6,226             3,168                       -                1,480                        -                     -                  -                         -                     -                -                     -                -                     -                -                    2,670                  -               10,067             6,831             16,898                         -                 2,670                      -                 2,670               10,067               6,831             16,898                        -                 2,670                      -                 2,670                   -                     -                       -                       -                      -                      -                          -   30.7% 20.8% 0.0% 72.2% 0.00% 34.4% 31.8% 0.0% 40.0% 27.1% 0.0%    
20611 Boudhimai M            41,297          27,083             4,657           31,740                2,036              2,865                       -                7,240             5,440                       -     &nbs


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-17 21:40:50
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers